הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת דירה בהתאם לפירוט שלהלן:

זכות בעלות בדירה בשטח רשום של – 77.6 מ"ר בקומה רביעית וכל הצמוד לה, המצויה ברחוב חרוד 2/7 נצרת עילית והרשומה בלשכת רישום המקרקעין בנצרת והידועה כחלקה 4/8 בגוש 17834 (להלן "הדירה").

 

  1. הדירה הנ"ל נמכרת במצבה כפי שהוא. על המציע לבדוק על חשבונו ועל אחריותו את הדירה מבחינה פיסית, תכנונית, משפטית ורישומית.
  2. המציע ישא בכל תשלומי החובה החלים על הדירה מיום חתימת הסכם המכר.
  3. המציע ישא בהיטל השבחה החל על הדירה, אם חל.
  4. ניתן לבקר בדירה בתאום מראש עם הח"מ.
  5. הצעות לרכישה יש להגיש בכתב במשרד הח"מ, עד ליום 10.9.17 בשעה 17.00 ואליהן יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה.
  6. השיק ו/או הערבות יחולטו, כפיצוי מוסכם, במקרה שהמציע, אשר הצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו.
  7. על מכירה זו לא חלים דיני המכרזים. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת ושומרעל זכותו לנהל מו"מ עם המציעים השונים או חלקם וכן לנהל התמחרות בין המציעים השונים.
  8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בחיפה במסגרת תיק מספר

                                     

                                                              שי אוכמן, עו"ד
מתוקף תפקידו ככונס נכסים
הרשקוביץ אוכמן בנסמן – משרד עורכי דין
רחוב נתנזון 5 חיפה
טל: 077-2181201 פקס: 077-2181202